ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.cz„NORMALIZACE“ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ


Dne 28. dubna tohoto roku rezignovalo na své posty sedm z osmi členů manažerské skupiny komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Koncem dubna se pak k rezignaci přidalo přes dvě desítky dosavadních členů pracovních skupin procesu. Více než 20 účastníků podepsalo společné prohlášení o kolapsu komunitního plánování, tj. většina z těch, kteří se v uplynulých letech na tomto procesu rozvoje sociálních služeb aktivně, dobrovolně a zdarma podíleli. Na následujících řádcích otiskujeme názor bývalých členů manažerské skupiny komunitního plánování a sociální komise rady města na tyto události.


Delší dobu jsme zvažovali, zda tyto řádky vůbec v tomto zpravodaji uveřejnit. Důvodem pro kladné rozhodnutí není v žádném případě jakákoli snaha o vyvolávání veřejných přestřelek s městem. To má pravděpodobně svou vizi komunitního plánování, i když my ji neznáme. Jako lidé, kteří se na komunitním plánování podíleli od počátku, jsme však nemohli pokračovat ve spolupráci, ze které se postupně vytrácely základní principy, na kterých je komunitního plánování založeno - to znamená otevřená a rovnoprávná spolupráce města, poskytovatelů, uživatelů, ale i dalších zástupců z řad odborné i širší veřejnosti. Svým odstoupením jsme tak „jen“ demonstrovali absolutní nesouhlas s postupem města. Absence těchto principů nám neumožňovala odpovědně se podílet na výsledcích procesu. Jde přeci o komunitní plánování, založené na otevřené spolupráci celé komunity…

I proto jste byli i na stránkách tohoto zpravodaje v minulých letech pravidelně informováni o tomto procesu, o jeho přínosu pro obec a pro konkrétní rozvoj potřebných služeb ve městě. Komunitní plánování musí být plně demokratický proces přístupný všem občanům města. Musí být zcela otevřeným procesem, který je postaven na plné informovanosti a rovnoprávné spolupráci všech aktérů. Bohužel v posledních měsících již tato spolupráce celé komunity nefungovala tak, jak by dle našeho názoru měla. Mnozí z dosavadních účastníků se tak po několikaměsíční marné snaze o nápravu rozhodli přistoupit k rezignaci na své dosavadní posty v procesu komunitního plánování.

Mnozí z vás, občanů města, se po pět let nejrůznějším způsobem na komunitním plánování podíleli (ať už přímou prací ve skupinách plánování, účastí na veřejných projednáváních, vyplňováním dotazníků, nápady či připomínkami). Pokládáme proto za nezbytné zveřejnit tyto řádky, které nastiňují důvody, proč mnozí z lidí, s nimiž jste se v uplynulých letech setkávali jako se zástupci jednotlivých skupin plánování, se již tohoto procesu aktivně neúčastní. Stejně tak jako občanské sdružení ICOS, které ve městě zajišťovalo komunitní plánování v uplynulých pěti letech po technicko-organizační a metodické stránce. Ne všichni s námi spolupracovali pravidelně. Zdaleka ne na všechny z vás, kteří s námi spolupracovali jednorázově, s nimiž jsme se setkávali například na veřejných projednáváních, máme kontakty. Uveřejněný text je tedy určen především vám, i když si nijak neosvojuje nárok na absolutní pravdu. Pomlčet o důvodech, které vedly k našim rezignacím nám však připadá nemožné. Bez jakéhokoli vysvětlení bychom pokládali naše rezignace na naši práci v komunitním plánování za nefér vůči vám, občanům města.

Všem z vás, s nimiž jsme se v procesu komunitního plánování v uplynulých letech setkali, také tímto děkujeme za spolupráci a těšíme se na její pokračování, ať už v jakékoli podobě, například na realizaci a vypilovávání konkrétních služeb, které odpovídají komunitnímu plánu a na jejichž zachování a dalším rozvoji budeme nadále pracovat.

Městu pak chceme poděkovat, že před pěti lety umožnilo jako jedno z prvních měst v ČR zahájit dnes již tento zcela běžný demokratický proces plánování služeb v sociální oblasti. Věříme, že jsme k tomu v uplynulých letech přispěli i my a vy, o čemž svědčí nejenom ohlasy odborné veřejnosti k výsledkům procesu ve městě, ale především a zejména mnohé z nových služeb v sociální oblasti, které slouží vám, občanům města.


ZCELA ODLIŠNÉ PŘEDSTAVY O KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ
Na přelomu dubna a května tohoto roku tedy rezignovali na své posty v procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě všichni dosavadní manažeři jednotlivých skupin, další členové manažerské skupiny a mnozí další účastníci procesu, členové pracovních skupin. Tito lidé neodstoupili proto, že nechtěli či nechtějí spolupracovat na rozvoji sociálních služeb - ostatně léta většina z nich pracovala pro město a rozvoj sociálních služeb zdarma, mnozí se problematice věnují a budou profesně věnovat nadále. Odstoupili proto, že účelná a efektivní spolupráce s městem již delší dobu nefungovala.

A bohužel se těmto lidem, ani přes dlouhodobou snahu, nepodařilo přesvědčit vedení města, že selhávají základní mechanismy, na nichž je komunitní plánování postaveno a bez nichž ztrácí smysl. Otevřená spolupráce všech zainteresovaných stran, celé komunity jako nezbytná podmínka fungování procesu, byla den ze dne více ignorována. Žel také na úkor kvality výstupů komunitního plánování. Rezignace byla krokem, kterým chtěli účastníci komunitního plánování upozornit zejména na zcela selhávající spolupráci s odborem sociálních věcí městského úřadu, odborem, který má komunitní plánování ve své náplni. Byla krokem, který měl být impulsem pro společné jednání s vedením města k řešení situace. Nepodařilo se.

Naopak. Ti z rezignujících členů na posty v komunitním plánování, kteří byli zároveň také členy sociální komise, byli následně z tohoto hlavního poradního orgánu města v sociální oblasti odvoláni. Dne 1. června 2009 tak rada města „normalizovala“ situaci - odvolala svým usnesením 7 členů Sociální komise RM, a to s odůvodněním, že k odvolání dochází „…v souvislosti s personálními a organizačními změnami v manažerské skupině“. Odvolaní členové však nebyli (až na dvě výjimky) nominováni do sociální komise v souvislosti se svým členstvím v manažerské skupině, někteří z odvolaných dokonce nikdy členy manažerské skupiny nebyli. „Shodou okolností“ jsou to ale lidé, kteří mají ve městě s komunitním plánováním a rozvojem sociálních služeb největší zkušenosti. Nikdo nezpochybňuje právo rady města určit si, koho chce mít ve svém poradním orgánu a jaký tento poradní orgán bude. Nicméně bylo by vhodné případné změny ve složení tohoto orgánu pravdivě odůvodnit nebo je pak neodůvodňovat raději vůbec…

Bohužel, tímto krokem k „normalizaci situace“ se dle našeho soudu nic nevyřešilo. Konkrétní důvody pro rezignace účastníků komunitního plánování vyřešeny nebyly. A jaké tedy byly konkrétní důvody pro odstoupení?

Konkrétní důvody rezignací manažerů a dalších účastníků procesu

Bylo to především nedodržování základních principů komunitně plánovacích procesů (například to, že k výsledkům se dochází diskusí a většinovou shodou, že se jedná o otevřený proces postavený na jasných pravidlech a vzájemné informovanosti, a že postavení účastníků procesu je rovnoprávné). Obcházení těchto daných a vedením města schválených pravidel. Nerespektování názorů a doporučení těchto lidí, kteří léta svůj čas a odbornou erudici či ochotu podílet se na rozvoji služeb věnovali městu a jeho občanům. A v neposlední řadě zjevně neodborné zasahování ze strany odboru sociálních věcí městského úřadu do dlouhodobě připravovaných koncepcí či návrhů. S těmito zásahy a postupy jsme se nemohli ztotožnit, vedly k paralyzování celého procesu komunitního plánování.

Jiné komunitní plánování?

Bohužel musíme konstatovat, že demokratické a konsensuální rozhodování, otevřenou diskusi a vznik odborně podložených a nezávislých závěrů si představujeme zcela jinak, než jak tomu bylo v oblasti rozvoje sociálních služeb v posledních měsících.

Na komunitním plánování, které je zcela zásadní pro rozvoj potřebných a kvalitních služeb a programů v sociální oblasti, se v současné době nepodílí většina z místních odborníků. A to ani v řídící skupině komunitního plánování, kterou je nyní Sociální komise RM. Komise je nyní složena převážně z úředníků MÚ a lidí bez odborných zkušeností a znalostí problematiky. To je v rozporu s podstatou komunitního plánování, založeného na občanské iniciativě, koordinované erudovaným vedením celého procesu se zapojením většiny z klíčových poskytovatelů služeb. Dle našich zkušeností je bez odborně erudovaného vedení procesu, bez efektivní a odborně podložené práce, a bez zapojení všech klíčových poskytovatelů a dalších mnoha aktivních občanů, skutečné a odpovědné komunitní plánování s relevantními výsledky, takřka nemyslitelné.

Chtěli bychom věřit, že se mýlíme a že komunitní plánování naváže na úspěchy z minulých let. Naše důvěra v demokratické principy a odbornost přípravy konkrétních koncepcí na poli rozvoje sociálních služeb ve městě však utrpěla vážnou trhlinu. To ale nic nemění na tom, že městu přejeme, aby současný kolaps komunitního plánování byl brzy překonán a aby proces komunitního plánování navázal na úspěchy z minulých let. Pokud se něco takového nepodaří, stále zůstává nabídka bývalých účastníků procesu k obnovení spolupráce na komunitním plánování. Ovšem za předpokladu dodržování pravidel, která komunitní plánování činí živým procesem a umožňují širokou a odborně podloženou kooperaci celé komunity. A samozřejmě za předpokladu, že zájem na řešení bude oboustranný. Většina z nás samozřejmě bude na poli rozvoje sociálních a souvisejících služeb nadále aktivně pracovat v rámci činností místních organizací. Věříme také, že „nedorozumění“ při řešení problémů v procesu komunitního plánování nebude mít pražádný vliv na konkrétní rozvoj služeb a spolupráci s městem, které jsme nadále plně nakloněni. V současné době však nikoli ve strukturách komunitního plánování, k jehož nynější podobě jsme ztratili důvěru. V případě zájmu města však nadále budeme rádi spolupracovat na konkrétních aktivitách, které budou přispívat k naplňování městem schváleného 2. komunitního plánu.


Bývalí členové sociální komise RM, bývalí manažeři koordinačních skupin komunitního plánování sociálních služeb a další bývalí členové manažerské skupiny komunitního plánování s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci města Český Krumlov. Jmenovitě: Tomáš Zunt, Františka Kuncová, Vlastimil Kopeček, Ingrid Jílková, Mirka Kubičková, Hana Čadová, Jana Ihnatoliová.Poznámka vydavatele:
Tento text vyšel i v tištěné verzi tohoto zpravodaje, jehož vydavatelem je občanské sdružení ICOS Český Krumlov, o.s. Toto občanské sdružení zajišťovalo ve spolupráci s městem (a dalšími účastníky procesu) komunitní plánování sociálních služeb od samého počátku, tj. roku 2004. Spolupráce ICOS a města byla ukončena k 1. květnu 2009. ICOS Český Krumlov se nepřihlásil do výběrového řízení na tzv. technicko-organizační zabezpečení procesu komunitního plánování na další období. Důvodem byly neřešené, v textu výše nastíněné problémy, o jejichž nezbytném vyřešení se nám nepodařilo v součinnosti s mnoha dalšími účastníky procesu přesvědčit vedení města. I my se připojujeme k závěrečným větám uvedeného textu a přání, aby komunitní plánování ve městě navázalo na úspěchy, kterých se zde díky široké spolupráci celé komunity za poslední léta dosáhlo.

Ještě jednou všem, s nimiž jsme v posledních letech měli tu čest spolupracovat v rámci komunitního plánování v Českém Krumlově, děkujeme za spolupráci.

O komunitním plánování vás nadále již bude informovat město Český Krumlov. Od počátku května již také nejsou aktualizovány stránky www.komunitniplan.krumlov.cz, které jsme spravovali. Zde najdete některé z mnoha materiálů, které sepsali účastníci procesu v posledních měsících s cílem řešit výše popsanou situaci. Nově byste o komunitním plánování měli nacházet informace na www.ckrumlov.cz/obcan.


Autory textu jsou bývalí členové sociální komise RM, bývalí manažeři koordinačních skupin komunitního plánování sociálních služeb a další bývalí členové manažerské skupiny komunitního plánování s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci města Český Krumlov.

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: Anonym Nadpis: Re: komunitní plánování Napsáno: 20:22 11.06.2016
Text:

Autor: Libor Frýba Nadpis: Re: komunitní plánování Napsáno: 21:28 04.11.2009
Text:
Poslední vaitův přízpěvek ve mne vyvolal úsměvnou vzpomínku na jeden východoslovenský bonmot. Stojí farár na kúre pred ľuďami a hriemá: Máme nového kostolníka! A luďia: Sláva mu!!!!! farar-Ale ukradol nám pokladnicu ludia -Boha mu!!!! farár-Ale vrátil nám ju. ludia -Sláva mu!!!!!!! farár-Ale prázdnu! ludia-Boha mu

Autor: vait Nadpis: Re: komunitní plánování Napsáno: 21:48 03.11.2009
Text:
Zdravím vąechny. Vait je tady na drbně sice něco jako průsvitný rebel tzv. odnikud s tendencemi vidět "věci" nepříjemně z nadhledu, ale moľná právě proto mohou mít jeho nezávislé a ironizující názory svou váhu. K tomu co napsali p.Zunt a p.Frýba snad jen poznámka o tom, ľe právě tyto příspěvky a některé daląí z poslední doby jasně potvrzují legitimitu krumlovské drby, její váhu pro vytváření sebevědomého a na polopravdách a pokrytectví nezávisleho povědomí obyvatel krumlovského regionu a které odkrývají, proč je odpovědnými funkcionáři a moľná některými krumlovskými "hlídacími psy demokracie" (bohudík nepřílią úspěąně) ignorována. Období, kdy byla blahé paměti českokrumlovská drbna pouze něco jako "plkacím" webzinem, kdy byly podnětné příspěvky v menąině a značně přehluąovány emotivními a arogantními útoky (jedna z nevýhod nemoderované diskuze) se po příchodu bleka/vaita maličko zkultivovala. Dalo se čekat, ľe se tento druh "taky" diskuze poté soustředí právě na pro někoho nepříjemně provokativního vaita a tak se k jeho pobavení i stalo. Snaha z diskuze vyhnat a zavřít ústa někomu, kdo je k takovým projevům indiferentní, nezaměřitelný a tudíľ neprůstřelný (k nelibosti těch, kteří by z fóra měli rádi zprofanovanou nicárnu, které nikdo soudný nebere váľně) zkrachovala a útoky se zjemnily na takové, jako ten z posledních light legračně zavádějících o 23hod 59minutách..:) Časy a atmosféra na drbně se změnila a není to zásluhou vaita, který k tomu pouze vydal "impulz". Je to zásluhou lidí, kteří přidali svou sebedůvěru a odvahu a začali drbnu více zásobovat (jako p.Princ a někteří daląí) zajímavými názory a vysvětleními, která demaskováni (by't anonymní) bonmotáři jiľ nemohli tak snadno znevaľovat. Pokud je pravda, ľe na drbnu zaskočí několik stovek čtenářů, kdy větąina bude pochopitelně místních, tak to znamená, ľe při troąe trpělivosti a pokračujícímu tlaku směrem k diskuzi K VĚCI a v zájmu V©ECH Krumlováků se můľe stát, ľe se odpovědní, aby nestratili před občany (nikoli pasivními lidskými ovcemi) tvář začnou na drbnu konečně připojovat a moľná začnou vedle diskuze skládat občanům i účty a předkládat své vize i touto formou. ®e to jde prokázal p.Zajíček, který by se zde měl z principu a vzhledem ke svému poslání pohybovat permanentně a zatím to vypadá (by» jej tady z počátku čekaly nepříjemně nepodbízivé chvíle), ľe o dialog a snahu udrľet si kredit nezávislého novináře zájem má. Uvidíme. Věřím tomu, ľe pokud má čisté svědomí a snahu dělat svou práci dobře, ľe jeho příspěvky zde budou velmi časté. Pokud jde o zástupitele a funkcionáře, pro které je pohodlnějąí A BEZPEČNĚJ©Í se o informace a své názory s občany, kteří je s důvěrou zvolili nedělit, tak zde platí dvě pravdy: První, ľe jim mimo čistého kreditu ubude (a doufejme, ľe citelně) voličů pro případné znovuzvolení a druhou je zrcadlo ve formě citátu o cti a páteři, který zde jiľ zazněl v příspěvku "Báseň o zradě": You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Neztrácejte viru v lidstvo. Lidstvo je oceán. Několik kapek ąpíny jej neznečistí. Mohandas Gandhi Na závěr snad něco pro editory českokrumlovské drby. Podle vąeho chystáte ve struktuře tohoto fóra (věřím pozitivní) změny a já bych rád vyjádřil naději, ľe případné změny nevytvoří z drbny opět sterilní a arogantně servilní "plácárnu" jako v minulosti, která z logiky věci tak vyhovovala těm, kteří drľí rádi fakta z různých (tzv. koąér) důvodů za oponou a mimo zorné pole těch, kterých se týká nejvíce tj. občanů a ľe drbna svůj vliv v cestě za správnou věc naopak jeątě zesílí. vait:)

Autor: L.Frýba Nadpis: Re: komunitní plánování Napsáno: 22:17 01.11.2009
Text:
Protože neznám názory strany druhé,musím brát Vaši odpověď jako jediný zdroj informace k tomu co nastalo.Pochopitelně se mohou vyskytnout informace další,které logiku problému vyjasní.Prozatím však nemohu říci nic jiného,než že celé odvolávání a personální změny ve všech pracovních orgánech komunitního plánování logiku nemají. I když tato problematika vysoce překračuje úroveň mého vzdělání vím, že tvorba komunitního plánování, jeho definice,implementace a šíře zapojení veřejnosti do jeho tvorby je v Českém Krumlově na vysoké úrovni ve srovnání s podobně velkými městy. Dokonce víme všichni,že mnohá města nemají lidský potenciál k takovým projektům vůbec a tudíž se problematikou nezabývají,případně ji suplují činností několika základních městských komisí s tím souvisejících. Selský rozum mi tedy napovídá,že měnit něco co funguje je pravděpodobně nesmysl. O hazardování s aktivitou veřejností zapojené do procesu ani nemluvím. A protože jsem i já za rozhodnutí rady tak trochu sekundárně odpovědný doufám,že status quo není definitivní a budoucí diskuse mezi garniturou Dr. Tichého a současně odpovědnými činiteli povede k obnovení kontinuity celého procesu. Vám, pane Zunte ml. děkuji za poskytnutí vysvětlení a za možnost nahlédnout i mne,prostému to člověku, do temných zákoutí komunální politiky. K debatě na stránkách drbny bych jenom rád podotkl, že pokud v anketě o informovanosti ke komunitnímu plánování nehlasovali návštěvníci více než dvakrát, sleduje tyto stránky téměř tisícovka lidí. To stojí za to v ní pokračovat . Poslední filozofování nad signováním přízpěvků třeba přiměje i další ,aby pod jakýmkoliv nickem své názory prezentovali. Libor Frýba

Autor: Odcházející Nadpis: Re: komunitní plánování Napsáno: 21:38 01.11.2009
Text:
Přátelé, ruku na srdce, jaké může v obci existovat komunitní plánování, když je tu všude takový bordel? No řekněte, dopravu tu řeší už 20 let, skála padá na hlavu asi 3 roky, parkoviště pod poštou mělo být asi před 10ti lety, po ulicích se skoro nedá místy jezdit, územní plán je paskvil, návštěvnost města stále klesá a jiné příjmy nejsou a líbí se tu jen Reitingrovi a Slavkovi.

Autor: T. Zunt Nadpis: Re: komunitní plánování Napsáno: 16:12 01.11.2009
Text:
Pro Libora Frýbu. Úplně jsem „prosklil“ váš již pár týdnů starý dotaz k odvolání většiny členů sociální komise radou města. Arnošt Bednář „vygoogloval“ a sem přenesl nějaké informace, které rámcově odpovídají na část vašeho dotazu, kdy rada odvolala bývalé manažery a členy sociální komise. Není to ale tak úplně přesné a už vůbec to neodpovídá na otázku proč. Já na to moc odpovídat nechci, neb jako nemálo zainteresovaný v celém tom nepěkném případu bych mohl být lehce označen za podjatého, přihřívající si vlastní polívčičku…). Částečnou odpověď vám však může dát například dopis odvolaných členů sociální komise, který adresovali počátkem července t.r. RM – níže si jej dovoluji přetisknout. Dovolím si jen pro tuto chvíli malou poznámku, k tomu jak píšete, že „jediný důvod, který bych mohl pochopit by byla skutečnost, že by například výstupy skupiny pro komunitní plánování vedly k nadměrnému finančnímu zatížení rozpočtu“. Ano, pak by to bylo asi zcela na místě, jenže jedním z úkolů a cílů komunitního plánování bylo nezatěžovat městský rozpočet a hledat cesty pokud možno mimo rozpočet, o což se odvolaní také snažili a z analýz jasně vyplývalo, že tomu tak i bylo. Ale to jen na okraj. Pravé důvody odvolání členů sociální komise nezná nikdo (nechceme-li tedy přistoupit na to, že bylo pro radní pouze jednodušší se odvoláním zbavit těch, kteří v poslední době kritizovali postupy úřadu v komunitním plánování), tedy kromě radních, kteří by důvody odvolání znát měli - jejich zdůvodnění, které se pak objevilo i v progooglovaném textu od A. Bednáře je však poněkud nepřesné - viz blíže dopis otištěný níže. A na váš dotaz, jeslti byl někdo z odvolaných přítomen jednání RM zní odpověď ne, nebyl. Oficiálně se o svém odvolání dozvěděli členové komise až z dopisu, který jim byl zaslán v polovině června a na nějž již jen reagovali tímto svým vyjádřením: Vážení radní města Český Krumlov, v druhé polovině června 2009 jsme obdrželi vyrozumění, že nás rada odvolala z členství v Sociální komisi RM. Dle usnesení RM č. 339/17/2009 se tak stalo „v souvislosti s personálními a organizačními změnami v manažerské skupině KPSS“. Respektujeme a je zcela bez diskuse, že personální složení sociální komise je plně v kompetenci rady města. Musíme však konstatovat, že většina z nás (V. Kopeček, I. Jílková, F. Kuncová, M. Kubičková) nebyla do sociální komise RM nominována v souvislosti s členstvím v manažerské skupině KPSS (M. Kubičková členkou manažerské skupiny ani nikdy nebyla). Naše rezignace na posty manažerů (či jejich zástupců) v KPSS nebyly v žádném případě motivovány neochotou spolupracovat na rozvoji sociálních služeb. Až dosud jsme žili v přesvědčení, že nominováni do sociální komise RM jsme byli na základě našich odborných znalostí a zkušeností v této oblasti. Rezignace na posty v KPSS byly „pouze“ důsledkem vývoje v komunitním plánování, které za poslední měsíce ztratilo prakticky všechny atributy, na nichž má a musí být efektivní a účelné plánování postaveno. O to více nás mrzí, že nebyly vůbec reflektovány naše snahy o společné jednání s vedením města (radou města) za účasti nezávislého metodika. Tato snaha měla jediný cíl: pokusit se společně s vámi vrátit celému procesu smysl a ony základní atributy, bez nichž nastavování optimálního a efektivního systému v oblasti sociálních a souvisejících služeb není, dle naších zkušeností, možné. Demokratické a konsensuální rozhodování, otevřenou diskusi a vznik odborně podložených závěrů si představujeme opravdu zcela jinak, než jak tomu bylo v oblasti rozvoje sociálních služeb v posledních měsících. Proto jsme my i mnozí další účastníci rezignovali na posty v KPSS - s vírou, že i prostřednictvím sociální komise (a s využitím odborných znalostí a zkušeností většiny jejích členů v oblasti rozvoje sociálních služeb) bude možné opětovně nastavit funkční a efektivní systém do budoucna. Nestalo se. Bez odborně erudovaného vedení a koordinace procesu, bez zájmu o opravdovou efektivní a odborně podloženou spolupráci, bez zapojení většiny z klíčových poskytovatelů a dalších aktivních občanů, je skutečné a odpovědné komunitní plánování s relevantními výsledky, nemyslitelné. (To mj. potvrdil i průběh a výsledky grantového řízení na podporu KPSS, kde hodnotící komise - bez stanovení jasných pravidel a postupů hodnocení - doporučila RM i projekty, které se zcela míjí s cíli a záměry koncepce rozvoje sociálních služeb.) Důvody pro naše rezignace na posty v procesu komunitního plánování tak bohužel nepominuly. Ani současné personální složení sociální komise (a opakujeme, že je bez diskuse, že toto je zcela ve vaší kompetenci) nedává prostor pro zlepšení situace. Hlavní poradní orgán složený zejména z úředníků a lidí bez odborných znalostí a zkušeností v dané oblasti se zcela míjí s našim přesvědčením, že hlavní poradní orgán rady (a dnes řídící skupina KPSS) by měl být složen převážně z lidí schopných kompetentních, odborně podložených a pokud možno nezávislých posudků a návrhů. V současné podobě způsobu vedení, komunikace a docházení k závěrům v procesu KPSS, který neumožňuje efektivní využívání odborných zkušeností a znalostí, bohužel postrádáme smysl našeho aktivního zapojení. Přesto samozřejmě budeme na poli rozvoje sociálních a souvisejících služeb nadále aktivně pracovat v rámci činností místních organizací a v případě vašeho zájmu s vámi nadále budeme rádi spolupracovat na případných konkrétních aktivitách, projektech, koncepcích, analýzách, které budou naplňovat 2. komunitní plán. S přáním úspěchů ve vaší práci. Bývalí členové sociální komise. V Českém Krumlově dne 7.7.2009

Autor: Arnošt Liborovi Nadpis: Re: komunitní plánování Napsáno: 13:50 06.10.2009
Text:
Poprosil jsem *všeználka GOOGLE*, aby reagoval na klíčová slova: KRUMLOV RADA ODVOLALA KOMUNITNÍ . Nabídl mi stránku http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20080110095033.xml , ze které kopíruji: *Změna personálního obsazení v Sociální komisi rady města Další změnou mající dopad na komunitní plánování v našem městě je i změna personálního obsazení Sociální komise rady města. Rada města dne 12.1.2009 na doporučení sociální komise, tehdy ještě v původním složení, schválila organizační strukturu procesu KPSS, kde má sociální komise řídící funkci komunitního plánování. Jelikož z procesu komunitního plánování odstoupili předešlí manažeři koordinačních skupin, rada města je dle svých kompetencí odvolala ze sociální komise a na jejich místa jmenovala zcela logicky nové manažery jednotlivých koordinačních skupin, kteří do procesu komunitního plánování buď nově nebo opětovně přicházejí. Je tedy žádoucí, aby se členové komise na procesu KPSS podíleli. Odstoupivším manažerům a dalším bylo nabídnuto členství v koordinačních skupinách, kde by svými odbornými znalostmi a bohatými zkušenostmi byli nápomocni v procesu komunitního plánování sociálních služeb. V současné době působí v sociální komisi z původních pěti pracovníků MÚ pouze čtyři. Ostatní členové sociální komise, ať již původní nebo nově jmenovaní, jsou převážně odborníci ze sociální oblasti či z veřejnosti. Z níže uvedeného složení sociální komise vyplývá, že všichni manažeři jednotlivých koordinačních skupin jsou odborníci se zkušenostmi za danou oblast. Složení sociální komise rady města ke dni 26.6.2009: Mgr. Roman Kneifl (předseda SK) - radní, zastupitel, učitel na gymnáziu Č.K . . . . atd. ,atd.* Vyhledávač databáze občanských podnětů (http://podnety.cz/vyhledat-podnety ) mi k problematice komunitního plánování a konání nabídl: http://podnety.cz/podnet-cislo-20051212112800 . K dalšímu souvisejícímu podnětu vede link z jeho textu.

Autor: Libor Frýba Nadpis: komunitní plánování Napsáno: 19:01 05.10.2009
Text:
Zajímalo by mne,kdy rada města na svém jednání odvolala bývalé manažery a členy soc.komise? Dále také pokud by na tomto jednání byl někdo z odstoupivších členů přítomen a mohl nám říci jak diskuse probíhala. Já osobně jsem přesvědčen,že skupiny pracovaly dobře. Jediný důvod který bych mohl pochopit by byla skutečnost,že by například výstupy skupiny pro komunitní plánování vedly k nadměrnému finančnímu zatížení rozpočtu. Prozraďte někdo,jak to bylo

Autor: Arnošt Bednář - senior Nadpis: KOMPLEXNÍ STRATEGIE (ne)KOMUNIKACE Napsáno: 14:53 11.07.2009
Text:
Možná jsem měli (už v prosinci r. 2005) využít ustanovení §16/g zákona o obcích (viz http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-39-prava-obcanu-obce-a-kraje.html ) a tlačit na realizaci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20051212112800 .TOPlist