ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czOtevřený dopis zastupitelům města k problematice parkování


Další z protestů proti tzv. koncepci dopravy v klidu, tedy řešení dopravy v centru Českého Krumlova byl zaslán zastupitelům města 5. ledna t.r. Na tomto místě jej v plném znění přetiskujeme.


Otevřený dopis členům městského zastupitelstva k problematickému usnesení číslo 176/12/2004 ze dne 16. 12. 2004

Vážení členové městského zastupitelstva,

na svém posledním zasedání jste schválili obecně závaznou Vyhlášku města Český Krumlov, kterou se mění a doplňují místní poplatky. Tento krok učiněný v rámci postupného schvalování Koncepce dopravy v klidu lze pokládat za nehoráznost vůči občanům vnitřního města. Na rozdíl od jiných měst, kde je obvyklé při stanovování poplatků za parkování v centru rozlišovat rezidenty (občany s trvalým pobytem) a abonenty (občany podnikající), českokrumlovská vyhláška mezi oběma kategoriemi nečiní rozdíl. Jsem přesvědčen, že ve svém důsledku je nejen nekoncepční, ale přímo diskriminující ve směru k jedné části obyvatelstva města. Jakákoliv diskriminující vyhláška pak znamená i porušování základních lidských práv – což jistě nebylo Vaším úmyslem.

Svá tvrzení opírám o tyto důvody:

1/ Podobnému usnesení zastupitelstva měla podle slov starosty města Františka Mikeše (citovaných ve Zpravodaji města Český Krumlov z 26. 11. 2004) předcházet široká diskuse s veřejností. Ta se ale nikdy nekonala.

2/ Dopravní komise města na svá jednání přizvala jediného trvale bydlícího obyvatele vnitřního města, jehož přítomnost se pravděpodobně měla stát symbolem starostou avizované „široké veřejné diskuse“. Jeho názory navíc nakonec nebyly akceptovány. K Vám, členům městského zastupitelstva, se nicméně dostaly informace budící zdání pečlivého projednání problematiky za účasti veřejnosti. Skutečnost je ovšem jiná. Ostatní občané o tomto kroku nebyli informováni. Zmíněný občan byl navíc zástupcem podnikatelské veřejnosti – tedy reprezentoval pouze jednu skupinu obyvatel s trvalým bydlištěm ve vnitřním městě.

3/ Zastupitelům tak byly prezentovány názory výše zmíněné komise. Bylo jim umožněno pouze hlasování o výši parkovného ve výši 800 až 1000 Kč měsíčně, avizovaného jako výsledek konsensu široké diskuse, která návrhu měla předcházet. Je pak logické, že zastupitelstvo při hlasování podpořilo ekonomicky výhodný návrh – alespoň na první pohled.

4/ Skutečnost je taková, že zcela stranou zůstalo základní poslání zastupitele města: dbát o blaho svých spoluobčanů. Schválený poplatek ve výši 12 000 korun ročně za parkovací kartu (+ 365 korun navíc za kartu umožňující rezidentům vjezd na servisní místa) by za normálních okolností bylo nutno považovat za nehorázný. Obávám se, že jste zcela záměrně byli vmanipulováni do role ne příliš úspěšných „výběrčích daní“, a to za každou navrženou cenu.

5/ Takto pojatá koncepce zcela ignoruje rozdíl mezi rezidentem a abonentem. Abonent si parkovné zanese do nákladů a o patřičnou částku sníží svůj zisk – a tím i odvod do státní pokladny. Abonent následně sníží i participaci města na výběru daní. Rezident ovšem městu poskytne řádně zdaněnou částku – a nechtěně se tak stává sponzorem. Na základě telefonických rozhovorů s pracovníky odboru dopravy městského úřadu myslím, že mohu konstatovat, že již dnes je zřejmé, že schválený poplatek budou nadále akceptovat pouze abonenti. Jinými slovy: za parkovací místo jsou ochotni platit jen někteří občané, kteří ve svém bydlišti i podnikají. Nepodnikající obyvatel města jako by občanem nebyl?

6/ Náhradní možnost parkování na vyhrazeném parkovišti mimo vnitřní město (pro ty, kteří si parkovné nemohou zanést do nákladů?) za sto korun měsíčně je jen líbivou, nicméně nesmyslnou nabídkou. Neřeší totiž základní úkol koncepce – omezení automobilového provozu. Jde naopak o kontraproduktivní opatření, které trvale bydlící obyvatele nutí k daleko větší frekvenci vjezdů i výjezdů z města (nehledě na časovou ztrátu plynoucí z takového počínání). Navíc nabídka – plať hodně, nebo málo – má vzhledem k ostatním obyvatelům města jasně diskriminující charakter ve chvíli, kdy byla opomenuta třetí varianta. Tou je parkování tam, kde to není zakázáno (a tedy zdarma) – často daleko blíže k bydlišti než na zhruba kilometr chůze vzdáleném parkovišti, vozem pak ještě vzdálenějším.

7/ Vaše usnesení postihuje tu část obyvatel Českého Krumlova, která dosud jako úlitbu výjimečnosti vnitřního města akceptovala poplatek ve výši 500 Kč měsíčně. Poplatek i tak amorální, bez recipročních služeb (tedy například bez toho, že by město zajistilo, aby vyhrazené a zaplacené parkovací místo nebylo protiprávně obsazeno jiným vozidlem – a v případě, že už tato skutečnost nastane, dokázalo vzniklý stav účinně řešit). Jako příklad uvádím 4 placená parkovací místa v Kostelní ulici. Ve skutečnosti tam běžně parkuje až 10 vozidel – bez poplatků, tedy načerno, a bez postihu. Při stávajícím počtu městských policistů je navíc zcela nemožné postihnout černé vjezdy a parkování ve vnitřním městě. Na tomto stavu se nic nemění ani po 1. 1. 2005.

8/ Důsledné dodržování původní vyhlášky by v tomto ohledu nijak nezatěžovalo dopravní situaci ve vnitřním městě. Zaparkovaných 31 vozů (tolik bylo žadatelů) by nikomu a ničemu nevadilo, pokud by byl uplatňován princip jednoho parkovacího místa na jednoho žadatele. (V převážné míře šlo navíc o stání v postranních ulicích, tedy mimo hlavní průjezd městem.)

9/ Zvýšení poplatku diskriminuje rezidenty. Stávající stav sníží počet parkovacích míst o celou polovinu. I při 100 % navýšení poplatku přinese finanční efekt, který je možné shrnout okřídleným „nula od nuly pojde“. Jediným výsledkem takového opatření je ztížení situace trvale bydlících. Konečným efektem může být jen dobudování neživého skanzenu, nezajímavého i pro turisty, kterým bude projíždět ještě o něco více aut zbývajících rezidentů.

10/ Zavádějící argumentace o nadstandardu bydlení ve vnitřním městě, která vám byla předložena, též postrádá logiku. Starousedlíci jsou postihováni za trvalý pobyt; usedlíci pozdější mají nadstandardy bydlení v centru již více než dostatečně vyjádřeny v nájemném, které je v současnosti zhruba troj až čtyřnásobkem nájemného regulovaného. Ve skutečnosti jsou snad jedinými nadstandardy bydlení ve vnitřním městě celonoční hulákání opilců v turistické sezóně a nemožnost běžného nákupu základních potravin a podobných komodit v blízkém okolí bydliště. Až na jedinou výjimku, podnikajícího zastupitele, však nikdo z Vás ve vnitřním městě nebydlí. Snad i proto přijalo zastupitelstvo nesmyslné usnesení s nebývalou lehkostí.

11/ Nikdo se zřejmě neobtěžoval ani porovnáním poplatků ve srovnatelných lokalitách. Za srovnatelný si dovoluji považovat parkovací systém v památkové zóně Prahy 1, tedy v místě zapsaném na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – stejně jako vnitřní část našeho města. Nejenže koncepce pražských zastupitelů obsahuje hlubokou starost o bydlícího občana, navíc princip parkovacích karet zajišťuje i nejvyšší možné pohodlí rezidentů. Posuďte, prosím, sami, třeba již na základě Preambule tamější koncepce dopravy v klidu, zda řešení přijaté v Českém Krumlově je tou nejlepší variantou – tentokrát ještě bez cenových relací, které budou uvedeny následně.

Preambule koncepce dopravy v klidu v Památkové zóně Prahy 1

Záměrem hl. města Prahy bylo ponechat centrum města přístupné automobilové dopravě. Přitom musí být, říká se v preambuli, „zajištěno parkování občanů zde bydlících, tzv. rezidentů, i firem, které zde sídlí, tzv. abonentů“.

A poplatky za tuto službu
  • Památková zóna Prahy

Rezident - 700Kč/rok, Rezident starší 65 let – 350 Kč/rok?
  • Památková zóna Český Krumlov

Rezident - 12 365 Kč/rok, Rezident starší 65 let – neřeší se

Trvale bydlící občan Památkové zóny Prahy 1 zaplatí 700, respektive 350 korun ročně, rezident v Českém Krumlově má platit téměř 18násobek poplatku pražského – nebo 1565 korun za zcela nesmyslnou a nic neřešící nabídku parkování na vyhrazeném parkovišti vzdáleném zhruba kilometr od trvalého bydliště. I to je zároveň dvojnásobkem poplatku za parkování přímo před domem v centru Prahy!


Za zmínku stojí i fakt, že při obecně uznávané nutnosti zpoplatnění parkovacích stání ve vnitřních městech si i radnice Prahy 2, 3 a 7 zažádaly o povolení stejného principu parkovacích karet. Na základě odmítavého přístupu občanů k stejně vysokým poplatkům jako v památkové zóně Prahy 1 bylo pražskými radními nařízeno vyjednávání s širokou občanskou veřejností o výši poplatku, který jsou ochotni občané Prahy 2, 3 a 7 akceptovat. Nový ceník ke schválení má být předložen k 31. 1. 2005.

Vážení členové městského zastupitelstva, rád bych Vás požádal, abyste uvážili, zda by nebylo vhodné zamyslet se nad Vaším usnesením číslo 176/12/2004. Podle schválené koncepce by člověk v důchodovém věku, člověk se zdravotními potížemi ani člověk sociálně slabší (bydlící ve městě třeba již několik desetiletí) neměl na parkování ve vnitřním městě právo – jejich příjem by jim totiž neumožnil hradit odsouhlasený poplatek. Jsem si jist, že i prostudování zákona o obcích, který mimo jiné obsahuje v několika statích i práva a povinnosti zastupitele tak, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu s Ústavou ČR, nabízí jediné řešení – revokaci usnesení.

Dovoluji si připomenout, že tento dopis je koncipován jako otevřený, a proto bude doručen kompetentním institucím, politickým představitelům a médiím.

Vážení zastupitelé, rád bych poděkoval za Váš čas, který jste věnovali přečtení tohoto dopisu, i za chvíle, které věnujete přemýšlení o údajích v něm uvedených. Předem děkuji rovněž za uvážlivé zvážení dalších kroků. Jsem si jist, že podřízení se koncepci, již osobně pokládám za „anti-koncepci“, která navíc neřeší dopravu ve vnitřním městě (naopak je příspěvkem právě opačným), by jistě nebylo na místě.

V Českém Krumlově 5. ledna 2005

Vladimír Zunt
Horní 158 – vnitřní město Český Krumlov
Telefon: 380 712 407 nebo 728 151 654
Vladimír Zunt, vnitřní město

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Autor: Nadpis: Napsáno: 11:41 16.02.2005
Text:
Je to pěkná lumpárna co se v Krumlově děje.

Autor: Nadpis: Lidé si vykřičeli levnější parkování Napsáno: 18:09 30.01.2005
Text:
<I>Boleslavský deník, sobota 29. ledna:</I> <B>Lidé si vykřičeli levnější parkování</B> Mladá Boleslav - Až padesát milionů korun by mohla stát mladoboleslavský magistrát snaha řešit parkování v centru města. Až k této výši by se totiž mohly přiblížit sankce za vypovězení smlouvy s firmou Activ, která před měsícem začala provozovat nový parkovací systém. Bude-li spolupráce ukončena, může se Activ domáhat ušlého zisku. Nová pravidla přinesla zdražení parkovného – a doslova nájezdy strážníků nasazujících botičky na špatně zaparkovaná auta. To vyvolalo tak silné protesty podnikatelů a obyvatel, že se radní včera večer rozhodli ceny vybírané parkovacími automaty snížit na loňskou úroveň – deset korun za první hodinu stání místo dosavadních dvaceti. Především ale radní chtějí debatovat s fir-mou Activ o ukončení smlouvy. Pokud ta nebude souhlasit, hod-lá ji vedení města přimět, aby fungování systému odložila do doby, než bude postaven parkovací dům. Včera to uvedla mluvčí magistrátu Jitka Zinková. Radní také chtějí, aby městská policie nevyužívala botičky nad únosnou míru. (zpr, ek)

Autor: Nadpis: Napsáno: 00:08 29.01.2005
Text:
To zase vymysleli urcite nejaci bolsevici anebo odeesaci (to je jedno)

Autor: Také občan Nadpis: Re: Nehoráznost Napsáno: 17:18 17.01.2005
Text:
presne tak, je to nepromyslene, nekonzultovane, omezujici, jednim slovem neuveritelne. uz se to dostalo i do televize. snad se nad tim zastupitele zamysli. nikdy nebude spokojenost, kdyz se jedna o takovouto vec, ale toto je nerozum hodny patricne, slusne a razne reakce na pristim zastupitelstvu. zastupitele maji rozhodovat pro obcany, ne svevolne proti nim.

Autor: občan Nadpis: Nehoráznost Napsáno: 16:31 17.01.2005
Text:
Je to skutečně nehorázné a hlavně drahé. Platit jeden měsíční plat za to, že mé auto může stát nedaleko bydliště? Rozumím omezení v centru, které se týká dopravy, ale toto je trochu moc.TOPlist