ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czAKČNÍ PLÁN ROZVOJE MĚSTA V OBDOBÍ 2004-2006


Článek shrnuje aktuální postup prací na strategickém plánování rozvoje města, postup prací na vytváření odpovídajícího Akčního plánu pro období 2004-2006, a detailní seznam opatření strategického plánování rozvoje Českého Krumlova.


V minulém čísle našeho periodika ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ jsme nastínili postup prací na strategii rozvoje města Český Krumlov. Jen pro připomenutí, současné práce vycházejí z mnohaletého snažení desítek lidí ve městě, kteří se na strategickém plánování podíleli. Výsledky jejich snažení se nyní aktualizují a dávají do takové podoby, aby byla městská rozvojová strategie přehledná a použitelná jak pro občany, tak i jejich zástupce a zaměstnance městských institucí. V neposlední řadě má být strategie využitelná pro získávání finančních prostředků, především těch „evropských“.

Organizace a postup strategického plánování rozvoje města Český Krumlov v roce 2003 vycházejí z usnesení Rady Města č. 262/16/2003 ze dne 19. května 2003 a usnesení Zastupitelstva Města č. 44/5/2003 ze dne 29. května 2003, jimiž byly schváleny základní principy další práce na strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov pro období let 2003 - 2006 a z usnesení Rady Města č. 394/26/2003 ze dne 28. července 2003, kterým RM jmenovala zástupce samosprávy a úřadu Města Český Krumlov v pracovních skupinách, jmenovala členy a poradce strategického týmu a schválila návrhy smluv o dílo na strategické plánování do konce roku 2003 se společností ivp, s.r.o. a sdružením ICOS Český Krumlov.

Dnes je k dispozici hotový dokument městské rozvojové strategie, který je možné najít na internetu a jeho tištěnou verzi také na několika místech v Českém Krumlově (informovali jsme o nich v říjnovém čísle). Řada občanů se již také ke strategii vyjádřila, ať již během jeho veřejného představení, pomocí anketního lístku z našeho minulého zpravodaje, nebo přímo na internetu (na stránce http://Strategie.Krumlov.cz). Někteří přispěvatelé vyjádřili rozpaky nad tím, že strategie je příliš obecná a že v ní nejsou konkrétní kroky, které chce město učinit, ani prostředky, které na to chce město vynaložit. Je to obava zcela oprávněná - strategicky plánovat se dá donekonečna, aniž by z toho byl jakýkoliv konkrétní výsledek. Ke konkretizaci strategie slouží Akční plán, který se vedení města rozhodlo také vytvořit. Na něm pracují jednotlivé pracovní skupiny v současné době. Akční plán je souhrn konkrétních aktivit, jinými slovy projektů, které chce město realizovat. Vedení města se rozhodlo, že si vytvoří Akční plán na dobu svého volebního období, tedy do roku 2006.

Celkem bylo pro období do roku 2006 stanoveno 52 prioritních projektů, které již dnes mají připraven rámcový harmonogram a rozpočet. Představit všechny priority není možné na stránkách tohoto zpravodaje a případné zájemce proto odkazujeme na internet, kde je databáze projektů zveřejněna (na stránkách Strategie.Krumlov.cz ji najdete pod položkou „Databáze projektů“). Drtivá většina projektů se váže k jednomu z dílčích opatření, které si městská strategie definuje v rámci šesti samostatných problémových okruhů. Seznam těchto opatření najdete v textu níže nebo na samostatných stránkách Strategie.Krumlov.cz.

Kromě aktivit - projektů, které se váží k jednotlivým opatřením, byly dosud identifikovány tři nadstavbové projekty, tj. projekty, které významně zasahují do více problémových okruhů a jejichž příprava a realizace vyžaduje těsnější koordinaci mezi různými pracovními skupinami, zabývajícími se různými problémovými okruhy. Pro tyto projekty by proto měly být ustanoveny zvláštní týmy. Jde o projekty:
A. Zpracování a realizace vnitřní a vnější komunikační strategie Města

B. Vytvoření systému nepřímých nástrojů podpory příznivých trendů vývoje počtu a složení obyvatelstva

C. Zpracování analýzy a prognózy potřeb v oblasti občanské vybavenosti
SEZNAM OPATŘENÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV


Problémový okruh 1. Infrastruktura
Strategický cíl: Na principech udržitelného rozvoje budovat Český Krumlov jako přirozené sídelní, kulturní i správní centrum regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů.
Dílčí opatření
1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova
1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
1.3 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury
1.4 Rozvoj informačních, komunikačních a správních služeb veřejné správy
1.5 Zásobování energiemi
1.6 Podpora bytové výstavby
1.7 Uchovávání historického jádra a historických předměstí
1.8 Rozvoj a využití průmyslových ploch
1.9 Rozvoj občanské vybavenosti¨

Problémový okruh 2. Cestovní ruch, kultura, vnější vztahy
Strategický cíl: Vhodně využívat a rozvíjet turistický, kulturní a historický potenciál města s ohledem na hodnotu tohoto urbanistického celku i jeho detailů a zachování všech funkcí města pro spokojený život jeho obyvatel. Rozvíjet Český Krumlov jako kulturní a turistické centrum regionálního, celostátního a mezinárodního významu
Dílčí opatření
2.1 Rozvoj cestovního ruchu
2.2 Rozvoj kulturních aktivit
2.3 Ochrana historických a kulturních hodnot
2.3 Vnější vztahy

Problémový okruh 3. Podpora a rozvoj podnikání
Strategický cíl: Rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat vhodné investiční prostředky v souladu s hospodářskou orientací města a za předpokladu respektování ekonomicky udržitelného rozvoje města a při zachování kulturního a historického dědictví a životního prostředí Českého Krumlova.
Dílčí opatření
3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání i pracovní sílu
3.2 Rozvoj stávajícího podnikání a podpora nových podnikatelských aktivit

Problémový okruh 4. Sociální oblast a zdravotnictví
Strategický cíl: Vytvořit bezpečnou, sociálně i zdravotně vyváženou komunitu respektující etnické odlišnosti i zdravotní handicapy spoluobčanů.
Dílčí opatření
4.1 Zlepšování zdravotního stavu obyvatel
4.2 Rozvoj systému sociální péče
4.3 Integrace komunity
4.4 Rozvoj lidských zdrojů
4.5 Zajištění bezpečnosti obyvatelstva

Problémový okruh 5. Životní prostředí
Strategický cíl: Vytvořit příjemné, atraktivní a ekologicky stabilní prostředí s nejlepšími parametry všech složek životního prostředí, a to v součinnosti veřejné správy, obyvatel a podnikatelů i návštěvníků města.
Dílčí opatření
5.1 Rozvoj systému péče a informování o životním prostředí ve městě
5.2 Environmentální výchova a osvěta
5.3 Technická ochrana životního prostředí
5.4 Živá příroda a její využití

Problémový okruh 6. Vzdělávání, školství a volný čas
Strategický cíl: Trvale usilovat o rozvoj vzdělání a celkovou kultivaci a aktivizaci obyvatel.
Dílčí opatření
6.1 Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního vzdělávání a výchovy
6.2 Rozvoj podmínek pro trávení volného času
STRATEGIE ROZVOJE: A CO DÁL?

Strategický plán rozvoje města byl již schválen městskou radou i zastupitelstvem. Akční plán do roku 2006 se k projednání zastupitelům dostane ještě do konce letošního roku. Oba dokumenty se tak stanou základními směrníky rozvoje města do blízké i vzdálenější budoucnosti. Na zastupitelích města pak bude, nakolik budou navržený akční plán v dalších jednáních zohledňovat při schvalování městského rozpočtu a jeho úprav.

Nyní je tedy ta nejvhodnější doba k připomínkování ze strany veřejnosti. Je možné se vyjadřovat jak k jednotlivým prioritám, tak i k realizaci dílčích projektů. Je také možné navrhovat jiná řešení či zcela nové projekty. Toto připomínkování mohou občané směřovat jednotlivým pracovním týmům, působícím v daném problémovém okruhu (seznam členů pracovních skupin a strategického týmu je na internetu nebo vám jej poskytne sekretariát starosty). Stejně tak je možné návrh zaslat přímo starostovi města či tajemníkovi městského úřadu.

Své podněty můžete připojit přímo na internetu: na adrese Strategie.Krumlov.cz najdete jak samostatnou položku „Podnět občana“, tak i možnost vyjádřit se k jednotlivým projektům v databázi projektů akčního plánu. Vzkaz se dá poslat i z mobilního telefonu formou SMS. Například text „ABCD“ pošlete z OSKARa na číslo 2255 zprávu strat@krumlov.cz SP ABCD, u T-Mobile zašlete na číslo 4616 zprávu #strat@krumlov.cz ABCD, u Eurotelu pošlete na číslo 999111 zašlete zprávu EML strat@krumlov.cz ABCD.Redakce (R. Tichý, ICOS Český Krumlov)

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist