ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czNÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU - PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES: 9.12.2008 až 16.1.2009


Chybějí vám nebo vašim blízkým ve městě některé ze služeb v sociální oblasti? Máte pocit, že by některé z těchto služeb měly fungovat jinak? Seznamte se s Návrhem 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb a využijte možnosti jej připomínkovat. Návrh stanovuje na rozvoj jakých služeb a programů bude v této oblasti ve městě kladen důraz v následujících letech. Tzv. připomínkovací proces Návrhu 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov probíhá od 9. prosince 2008 až do 16. ledna 2009.


V průběhu tohoto připomínkovacího procesu se tak můžete podílet na finální verzi strategického materiálu, který je zásadním podkladem pro rozvoj v celé sociální oblasti ve městě Český Krumlov. Na první pohled se může zdát, že jde o dokument poměrně obsáhlý, možná pro laika málo srozumitelný. Nenechte se však odradit a využijte své možnosti podílet se na jeho podobě. Problémy řešené v komunitním plánu se dříve či později mohou dotýkat každého z nás. K případným dotazům a konzultacím vám budou k dispozici lidé, kteří se na vzniku tohoto materiálu podíleli. Následující řádky nechť slouží jako základní průvodce, v němž se dozvíte co je Návrh 2. komunitního plánu, co obsahuje a jak vznikal, jak a kde se můžete s návrhem seznámit, jak můžete připojit své návrhy či připomínky.

CO JE KOMUNITNÍ PLÁN A K ČEMU SLOUŽÍ
Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na léta 2009 až 2011 (dále 2. KPSS) vznikal ve městě Český Krumlov v průběhu letošního roku. V rámci procesu komunitního plánování se na něm podíleli město a městský úřad Český Krumlov, poskytovatelé služeb i zástupci stávajících či potenciálních uživatelů (veřejnosti). Koordinátorem komunitního plánování je odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, na technicko-organizačním, metodickém a konzultačním zabezpečení procesu se podílí občanské sdružení ICOS Český Krumlov. Návrh 2. Komunitní plánu je tak výsledkem práce mnoha občanů města z řad odborné i laické veřejnosti a nyní je předkládán k diskusi a připomínkám všem občanům města.

Návrh 2. Komunitního plánu navazuje na první komunitní plán. Ten byl ve městě stanoven na léta 2006 až 2008. V průběhu letošního roku probíhala v jednotlivých pracovních skupinách celková revize tohoto plánu. A to zejména s ohledem na platnost nového zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Tímto zákonem se od počátku roku 2007 zásadně změnil celý systém a podmínky pro poskytování a financování sociálních služeb (zákon mj. jasně definoval co je a co není sociální službou, upřesnily se podmínky financování služeb ze státního rozpočtu, uložil krajům povinnost vytvářet krajské plány rozvoje, které by měly čerpat údaje právě z místních komunitních plánů, atd.).

Navíc samozřejmě ve městě za uplynulá léta došlo k mnoha změnám. I díky komunitnímu plánování vznikly mnohé nové služby. Za všechny jmenujme kupříkladu rozšíření pečovatelských služeb pro seniory, službu osobní asistence pro zdravotně postižené, bezplatnou právní poradnu. Některé naplánované aktivity ve stávajícím komunitním plánu se ukázaly jako zatím neproveditelné, ať už kvůli nedostatku peněz, legislativním změnám apod. U jiných rozvojových aktivit bylo nezbytné hledat jiná řešení.

Komunitní plán samozřejmě musí umět na všechny výše zmíněné změny reagovat a měl by sloužit jako základní koncepční materiál pro rozvoj a podporu služeb vždy na dané období. Komunitní plán funguje jako návod pro poskytovatele i město na jaké služby a jak se zaměřit. Funguje jako nutný podklad pro získávání financí na tyto služby a snaží se nastavit podmínky pro to, aby tyto služby byly poskytovány v co nejvyšší kvalitě a odpovídaly skutečným potřebám občanů města.

JAKÝCH OBLASTÍ SE NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU TÝKÁ?
Zdaleka ne všechny služby vymezené zákonem o sociálních službách postihují potřeby v sociální oblasti – proto je komunitní plánování, respektive komunitní plán zaměřen nejen na rozvoj sociálních služeb dle tohoto zákona, ale i na služby související. Tedy takové, které doplňují základní nabídku sociálních služeb ve městě.

Návrh 2. komunitního plánu obsahuje podrobný popis cílů a konkrétních opatření, jak těchto cílů dosáhnout. A to za každou níže uvedenou cílovou skupinu (oblast):
 • oblast prevence sociálně patologických jevů - koordinační skupina (dále KS) 1 pro děti a mládež
 • oblast pro seniory - KS 2 pro seniory
 • oblast pro etnické menšiny - KS 3 pro etnické menšiny
 • oblast zdravotně postižených občanů - KS 4 pro zdravotně postižené občany
 • oblast řešení krizových situací - KS 5 pro řešení krizových situací, občané v akutní nepříznivé sociální situaci
 • tzv. společné cíle – tedy oblasti, které jsou společné pro více cílových skupin, a to:
 • oblast vzdělávání
 • oblast zaměstnávání
 • oblast dobrovolnictví
 • oblast odstraňování bariér
 • oblast informačního systému o sociálních službách
 • oblast zázemí a podmínky pro poskytování sociálních služeb ve městě
 • oblast monitoringu, naplňování a aktualizace komunitního plánu
Doplňkem pro snadnější orientaci v samotném Návrhu cílů a opatření 2. komunitního plánu je informativní materiál „Podklady koordinačních skupin k 2. KPSS na léta 2009 - 2011“, který obsahuje složení pracovních skupin, vymezení cílových skupin, swot analýzy za jednotlivé oblasti – cílové skupiny, stanovení typů služeb pro dané cílové skupiny, či popis prioritních oblastí a popis vize do roku 2011. Tento materiál je mj. k dispozici na níže uvedených webových stránkách.NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU VČETNĚ VŠECH DALŠÍCH INFORMACÍ JE K DISPOZICI NA WWW.KOMUNITNIPLAN.KRUMLOV.CZ

KDE A JAK MŮŽETE NÁVRH PŘIPOMÍNKOVAT
Aby nemohla být žádná vaše připomínka k návrhu plánu opomenuta, je veden proces připomínkování písemně, formou tzv. připomínkovacího formuláře. Ten je i se samotným návrhem plánu k dispozici na veřejně dostupných místech uvedených v přiložené tabulce. Zde jsou také umístěny schránky pro vkládání vašich připomínek. Ty můžete zasílat i na níže uvedenou adresu městského úřadu a prostřednictvím uvedených webových stránek také e-mailem. Všechny připomínky budou pečlivě projednány. Jak bude s připomínkami naloženo posuzují příslušné koordinační skupiny a Rada města. Všechny připomínky budou také zapracované a vydané v materiálu „Proces konzultací a připomínkování návrhu plánu“. Jedinou podmínkou je, že připomínky nesmějí být anonymní. Na této straně najdete také seznam konzultantů, které můžete využít k vašim dotazům, návrhům či připomínkám.

Veřejné projednání návrhu
K diskusi nad návrhem a k připomínkování plánu je také připraveno veřejné setkání členů jednotlivých skupin komunitního plánování s uživateli a veřejností. Také na tomto setkání můžete získat všechny potřebné informace, můžete vznést své konkrétní připomínky či návrhy. Srdečně vás tedy zveme ve čtvrtek 8. ledna 2009 do zasedací místnosti městského úřadu (Kaplická 439, III. Patro), které začne v 16 hodin.


KDE NAJDETE NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU, PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘE A SCHRÁNKY PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY
 • MěÚ Český Krumlov , Kaplická 439 - odbor soc. věcí a zdravotnictví
  Dále je návrh na městském úřadu k dispozici na odboru dopravy tamtéž, a v budově Radnice na Náměstí Svornosti 1 - matrika
  Konzultace: Ing. Jaroslav Rytíř, koordinátor KPSS
  380 766 401, jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz
 • ICOS Český Krumlov – Centrum sociálních služeb, Náměstí Svornosti 2,
  Konzultace k metodice: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov, zunt@latran.cz, 380 712 202
 • Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. , Špičák 114
 • Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. , Na Vyšehradě 260
 • Centrum pro zdravotně postižené, Kaplická 586 (budova autobusového nádraží)
 • Komunitní centrum Romů - Kocero, o.p.s., Horní Brána 425
 • Městská knihovna a její pobočky, Horní ulice 155, sídliště Mír-Urbinská 187, Plešivec 366
 • Nemocnice Český Krumlov, a.s. , Horní Brána 429
 • Pošta – hlavní pošta, Latrán 193
 • Návrh plánu, připomínkovací formuláře i další informace ke komunitnímu plánování jsou také na WWW.KOMUNITNIPLAN.KRUMLOV.CZ
Máte-li zájem si návrh plánu podrobně prostudovat doma a nemáte přístup k internetu, můžete si výtisk návrhu vyzvednout na městském úřadě (Kaplická 439, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) nebo v kanceláři ICOS Český Krumlov (Náměstí Svornosti 2).

KAM ZASÍLAT PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU PLÁNU?

Hlavní kontaktní osobou pro proces připomínkování je Ing. Jaroslav Rytíř – odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Č. Krumlov. Všechny připomínky k návrhu plánu budou shromažďovány na adrese:
MěÚ Český Krumlov                
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    
2. Komunitní plán
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 766 401, e- mail: komunitniplan@krumlov.cz

Vyplněné formuláře přijímá také podatelna MěÚ v Kaplické ulici (hala v přízemí) a samozřejmě je můžete vhodit do schránek k tomu určených na výše uvedených distribučních místech. Pro konkrétní dotazy k jednotlivým oblastem návrhu můžete také využít manažery skupin komunitního plánování.


Konzultanti k Návrhu 2.Komunitního plánu a vašim připomínkám
 • Hlavní konzultant k návrhu a také manažer KS 3 – etnické menšiny
  Ing. Jaroslav Rytíř, MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictí, jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz, 380 766 401
 • manažer KS 1 – děti a mládež, prevence sociálně patologických jevů
  Mgr. Ingrid Jílková, Centrum sociálních služeb - ICOS, jilkova@latran.cz,
 • manažer KS 2 - senoři
  Františka Kuncová, Veřejnost, Kuncova@elixnet.cz
 • manažer KS 4 – pro zdravotně postižené
  Jana Ihnatoliová, Centrum pro zdravotně postižené JK, cpzp.ck@volny.cz
 • manažer KS 5, pro řešení krizových situací, osoby v krizi
  JUDr. Adéla Kamenská, MěÚ, adela.kamenska@mu.ckrumlov.cz
 • technicko-organizační, metodická a konzultační podpora
  Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov
  zunt@latran.cz, 380 712 202WWW.KOMUNITNIPLAN.KRUMLOV.CZ

Tomáš Zunt, ICOS

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist