ZPRAVODAJ.krumlov.cz
.. informace o městě a jeho občanech
Naši sponzoři. Klikněte pro více informací Naši sponzoři. Klikněte pro více informací
  Aktuálně:     JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. KRUMLOV - 15. prosince 2010, více info na stránkách města, zde.  
  Vyhledat:    
Články
Pro autory
Pro inzerenty
O vydavateli
Demokracie.Krumlov.CZ

 Anketa týdne: 

Jste spokojeni s tím, jak dopadla povolební vyjednávání v Č. Krumlově?

> Starší výsledky <Názory, vyjádřené ve článcích tohoto zpravodaje, se nutně nemusí shodovat s názory vydavatele či jeho sponzorů. Zpravodaj.Krumlov.cz je součástí projektu Demokracie.krumlov.czTisková zpráva k tiskové konferenci: Co přináší plánování sociálních služeb...


Dne 22. června t.r. uspořádaly ICOS Český krumlov, CPDM, o.p.s a nové Centrum sociálních služeb tiskovou konferenci s názvem "Co přináší plánování sociálních služeb v Českém Krumlově aneb nové služby a programy pro občany regionu". Za účasti starosty města Český Krumlov Františka Mikeše a zástupců výše zmíněných krumlovských nevládních organizací se tisková konference věnovala především problematice strategického rozvoje v oblasti sociálních služeb a především konkrétním výstupům 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov. Tisková konference se konala v PRESS KLUBu Syndikátu jihočeských novinářů v Českých Budějovicích.Tisková zpráva k tiskové konferenci:Co přináší plánování sociálních služeb aneb nové služby a programy...


V posledních letech se komunitní plánování pomalu stává samozřejmou součástí rozvoje sociálních služeb v mnoha městech ČR. Je tomu tak proto, že tento proces vytváří podmínky pro realizaci konkrétních kroků, které vedou k poskytování veřejných služeb v co nejvyšší kvalitě a rozsahu. Navíc komunitní plánování jednoznačně přispívá k rozvoji demokracie na místní úrovni - zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci, jejich podíl na rozhodovacích a plánovacích procesech. Proces komunitního plánování podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli a zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy stávající i potenciální uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování rozvoje v sociální oblasti. V neposlední řadě je komunitní plánování efektivním nástrojem pro získávání externích finančních prostředků na dané služby.

V Českém Krumlově začal proces plánování v polovině roku 2004. 1. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov (dále 1. KPSS) na léta 2006-2008 byl schválen městským zastupitelstvem 29. září 2005. Na jeho přípravě i realizaci se přímo podílí na sedm desítek místních občanů a další desítky prostřednictvím připomínek, nejrůznějších dotazníků či veřejných projednávání návrhů plánu. 1. KPSS je na světě jen pár měsíců, ale již nyní fungují pro občany nejen města Český Krumlov nové doposud chybějící služby a programy a také nově založené Centrum sociálních služeb.

Centrum sociálních služeb

Od počátku t.r. roku funguje v Českém Krumlově pod záštitou o.s. ICOS Český Krumlov a CPDM o.p.s. Centrum sociálních služeb. Impulsem pro jeho vznik byl právě 1.KPSS. Ten identifikoval potřebné služby a programy, jež pro občany regionu v oblasti sociálních služeb chybějí, a na něž se nenašel v místě vhodný realizátor. Cílem centra je tedy za široké spolupráce postupně zaplňovat „bílá místa“ v poskytování sociálních služeb v regionu. Zároveň se centrum snaží působit v českokrumlovském regionu jako tmelící a „síťující“ subjekt pro ostatní poskytovatele (např. v oblasti informační, komunikační či projektové). Již od svého vzniku poskytuje Centrum za podpory EU a Jihočeského kraje následující služby a programy:

 • Bezplatné právní poradenství pro občany Českokrumlovska i jižních Čech
  - v oblastech pracovního práva, občanského práva, rodinného práva, správního práva a sociálních dávek, a ve spolupráci s Centrem ochrany lidských práv jižní Čechy pomoc s ochranou základních lidských práv a svobod.
  Od ledna t.r. využilo poradenských a konzultačních služeb v rámci bezplatného právního poradenství Centra již přes 200 klientů z celého českokrumlovského regionu.

 • Specializované programy v oblasti rozvoje sociálních dovedností
  Další činností Centra jsou od počátku jeho vzniku programy, jejichž smyslem je napomoci klientům, aby se lépe orientovali v oblasti trhu práce, uměli si poradit v komunikaci s úřady, znali svá práva a nároky, popřípadě věděli, kam a na koho se obrátit v případě problémů. Jedná se například o:
  Kurz rozvoje sociálních dovedností - dlouhodobý skupinový program, na nějž navazuje pro zájemce individuální konzultace a poradenství. Program využívají:
  o    děti a mládež s předčasně ukončenou školní docházkou + zájemci z řad absolventů
  o    mládež s ukončenou ústavní výchovou a mládež z Domů na půl cesty do věku 26 let
  Program sociálně pracovní intervence "O KROK DÁL",
  o    program je určen klientům v léčebných programech závislostí – jak ve fázi pobytové léčby, tak v následné péči po jejím ukončení
  Kurzy jsou zaměřeny na získání a rozvoj sociálních dovedností a schopností potřebných pro vyhledávání, získání a udržení pracovního místa. Probíhají v psychiatrické léčebně Červený Dvůr.

  Tyto výše uvedené programy a služby jsou poskytovány Centrem sociálních služeb již od počátku jeho vzniku a jsou financovány Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního programu (SROP).
  Z téhož programu je také již podpořen projekt navazující na program „O krok dál“. Jeho náplní je rozšíření spolupráce Centra sociálních služeb s psychiatrickou léčebnou Červený dvůr v oblasti sociální integrace jejích klientů. Jedná se především o výchovně vzdělávací aktivity pro klienty Červeného Dvora v oblasti sociální, občanskoprávní, pracovně právní a v oblasti ochrany lidských práv, o právní poradenství pro klienty Červeného Dvora, či o realizaci specializovanéhho programu na podporu motivace klientů ke znovu-začlenění se do společnosti a na trh práce.

 • Programy Centra sociálních služeb v oblasti podporovaného zaměstnávání
  Od května letošního roku se o.s. ICOS prostřednictvím Centra sociálních služeb podílí na realizaci projektu „Cesta ke změně - komplexní program podpory aktivizace vlastních sil pro osoby s kumulovanými sociálními handicapy“. Ten je určen pro:
  o    osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností včetně osob nad 50 let, osoby zdravotně postižené a osoby s kumulovanými osobnostními a sociálními handicapy
  Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Hlavním realizátorem je občanské sdružení Mesada, agentura podporovaného zaměstnávání, jehož dlouhodobé zkušenosti v této oblasti budou prostřednictvím Centra sociálních služeb nově využívat i občané Českokrumlovska.

 • Další připravované programy Centra sociálních služeb
  V nejbližší době začne Centrum sociálních služeb fungovat jako samostatná organizace s právní subjektivitou, na jejíž činnosti a chodu se bude podílet většina místních poskytovatelů sociálních služeb. Ti ostatně úzce spolupracují na proplánování činností již od počátku vzniku Centra, a to zejména v následujících oblastech:
  - dobrovolnictví, vzdělávání, mediace, probačního programu či informačních služeb směrem k uživatelům i poskytovatelům sociálních služeb.

  Více: www.css.krumlov.cz  Další nové služby a programy vzniklé na základě 1.KPSS v Českém Krumlově


  Azylové bydlení
  -    Od počátku roku 2006 vyčlenilo město Český Krumlov na základě 1. KPSS dvě obytné místnosti pro potřeby azylového bydlení. Místnosti jsou využívány pro účely dočasného ubytování osob, které se ocitly v sociální krizi. Místnosti jsou využívány od počátku května, a to konkrétně osobami, kterým skončil výkon trestu.

  Zřízení romských terénních pracovníků
  -    Od června t.r. fungují nově na Odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Český Krumlov dva romští terénní pracovníci. Projekt na zřízení těchto pracovních míst na částečný úvazek podpořila Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Spolufinancováno městem Český Krumlov. Náplní práce terénních pracovníků je mj: doprovázení žáků do školy, případně mateřské školy; komunikace s rodiči, případně širší rodinou; řešení problémů spojených především se záškoláctvím a vzdělávacími aktivitami; komunikace s majiteli objektů – identifikace problémových nájemníků; předávání informací o možnostech odborného poradenství, volnočasových aktivit; doprovázení na úřady, apod. Cílem této aktivity je nastartovat specifickou sociální práci uvnitř romského etnika a jeho součástí je i vzdělání romských sociálních pracovníků.
  -    Krajským úřadem Jihočeského kraje byl také v červnu t.r. podpořen projekt o.s. ICOS, jehož náplní je mj.
  supervize, spolupráce a metodická podpora nových romských terénních pracovníků a výchovně vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež v Českém Krumlově.

  V oblasti podpory etnických menšin byla jako jedna z priorit 1.KPSS na léta 2006-2008 stanovena podpora vzniku Komunitního romského centra. V současné době jsou ve spolupráci podnikatelské sféry a krumlovského romského občanského sdružení Soužití podniknuty první kroky k založení tohoto centra, které by se mělo dle 1.KPSS zaměřovat především na vzdělávací činnosti romského etnika.

  Rozšíření pečovatelské služby v Českém Krumlově
  Od letních měsíců také na základě 1.KPSS rozšíří Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Český Krumlov provoz pečovatelské služby na sedm dní v týdnu. Toto rozšíření bylo podpořeno z prostředků města Český Krumlov.

  Více o komunitním plánování: www.komunitniplan.krumlov.cz


  Realizováno v rámci projektu "Od komunitního plánu k iniciaci nových sociálních služeb na Českokrumlovsku". Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji..

        Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov

Chcete přidat vlastní názor?

Vaše jméno:
Zaslat reakce na email:
Nadpis:
Text:
Ověření:
Pro ověření prosím opište kód z obrázku do tohoto pole

Diskusní příspěvky:

Diskuse k tomuto článku
neobsahuje žádný příspěvek


TOPlist